Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Dr hab. n. med. Michał Kukla

  • Gastrolog
  • Hepatolog
  • Internista

Cennik:

  • Konsultacja – 250 zł

Wykształcenie:
Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Studia ukończył w roku 2000. Następnie podjął staż podyplomowy, który odbywał w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu. W 2001 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z chorób wewnętrznych w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitalu Rejonowego w Zabrzu, który od 2006 roku kontynuował w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. Stopień specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w listopadzie 2007 roku. W grudniu 2008 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Stopień specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskał w kwietniu 2011 roku. Od października 2013 roku do września 2019 roku pracował na stanowisku adiunkta habilitowanego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. W grudniu 2015 roku rozpoczął staż specjalizacyjny w dziedzinie chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na I Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Od 2016 roku posiada certyfikat hepatologa wydawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. W październiku 2019 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Endoskopii zlokalizowanego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W czerwcu 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Stężenia sPECAM-1 i sVCAM-1 w surowicy krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz ich znaczenie w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Kontynuował pracę naukową i w lutym 2013 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Rola nowoodkrytych adipokin w patogenezie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby” uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowany nauk medycznych.

 

Publikacje:
Jest autorem lub współautorem 149 pełnotekstowych artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym współczynniku oddziaływania (Impact Factor) 137,7 pkt i wartości ponad 2400 punktów MNiSW. Prace były cytowane (wg Google Scholar) w renomowanych czasopismach naukowych ponad 1450 razy, co pozwoliło na uzyskanie indeksu Hirscha 22. Jest także autorem lub współautorem licznych doniesień prezentowanych podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych oraz autorem książki i 12 rozdziałów w polskich i zagranicznych książkach o tematyce medycznej. Stale prowadzi wykłady na konferencjach i kursach z dziedziny gastroenterologii i hepatologii, także dla lekarzy innych specjalności i rezydentów.

 

Zainteresowania kliniczne:
Głównym polem zainteresowań naukowych dr. hab. n. med. Michała Kukli jest hepatologia. Pierwszoplanowym tematem jego badań naukowych są przewlekłe choroby wątroby, zwłaszcza niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby i wirusowe zapalenia wątroby w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak otyłość i cukrzyca. Szczególnie interesuje się wpływem tkanki tłuszczowej, traktowanej jako narząd endokrynny, produkujący szereg hormonów i czynników biorących udział w odpowiedzi zapalnej, na przebieg przewlekłych chorób wątroby i szybkość uszkodzenia wątroby (rozwoju włóknienia i marskości). Jednocześnie zajmuje się wpływem tych zaburzeń na ryzyko rozwoju pierwotnego raka wątroby u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby i zespołem metabolicznym. Dodatkowym polem zainteresowania dr. hab. Michał Kukli jest patogeneza otyłości patologicznej i wpływ leczenia chirurgicznego tej otyłości na zaburzenia funkcji wątroby. Kolejnym aspektem zainteresowania jest cholestaza ciężarnych i jej związek z zaburzeniami metabolicznymi, w tym z cukrzycą.

Kolejnym polem zainteresowań dr. hab. n. med. Michała Kukli, które ściśle wiąże się z wykonywaną pracą jest endoskopia. Szybki rozwój technik endoskopowych wymaga stałego poszerzania swojej wiedzy i udziału w praktycznych kursach endoskopii, w których systematycznie uczestniczy. Diagnostyka ta stanowi najbardziej efektywną metodę wykrywania, a w niektórych przypadkach także leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Dr hab. n. med. Michał Kukla wykonuje zarówno diagnostyczne jak i zabiegowe ezofagogastroduodenoskopie oraz kolonoskopie. Procedury zabiegowe obejmują endoskopowe usuwanie polipów, tamowanie krwawień, rozszerzanie i protezowanie zwężeń przewodu pokarmowego, podwiązywanie żylaków przełyku, sklerotyzację żylaków żołądka, leczenie zmian naczyniowych w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Dodatkowo wykonuje USG diagnostyczne jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej oraz celowane biopsje pod kontrolą USG.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!