Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Rodo

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Unicardia&Unimedica&Uniestetica  siedzibą w Krakowie ul.Kluczborska 15/u3 dane kontaktowe Unicardia&Unimedica&Uniestetica Kraków ul.Kluczborska 15/u3 tel.126260808,recepcja@unicardia.pl

 

2.Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko,data urodzenia,nr identyfikacyjny, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail przetwarzane są:

 

a.na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi m.in. rezerwacji terminu, rejestracji usługi, przekazaniu informacji o przygotowaniu do wizyty/badania, przekazania przypomnienia o terminie wizyty/badania, przekazania informacji o odwołaniu terminu wizyty/badania, realizacji wizyty/badania, wystawienia recept/skierowań, rozpatrywania skarg i reklamacji, przekazywania informacji o zmianie adresu lub nowej lokalizacji naszych przychodni

 

b.na podst. art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, wystawianie paragonów i faktur

 

c.na podst. art.6 ust.1 lit.f w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. badania satysfakcji pacjentów, prowadzenia badań i analiz statystycznych w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenie działań marketingowych naszych produktów i usług.

 

d.na podst. art.6 ust.1 lit.a czyli na podstawie Twojej zgody w zakresie dostarczania

opracowywanych przez nas treści informacyjno-edukacyjnych z zakresu realizowanych przez nas świadczeń oraz materiałów informacyjno-promocyjnych tj. bezpłatne usługi, promocje, nowe usługi i placówki.

 

3.Dane osobowe dotyczące zdrowia przetwarzane są wyłącznie na podst. art.9 ust.2 lit.h RODO w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej i jednocześnie spełnione są warunki art.9 ust.3 tj. dane te przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

 

4.Naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, o których mówimy w pkt.2 ust.3 są:marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu i reklamy naszych produktów i usług, możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie pacjentów, możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania naszej oferty i polepszania standardów obsługi.

 

5.Twoje dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom, które działają na nasze zlecenie wyłącznie w celach, o których mówimy w pkt.2 i 3.

 

6.Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2a przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji tych celów.

 

7.Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2 3 przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy nasz obowiązek prawny.

 

8.Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2c przetwarzane będą przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach.

 

9.Masz prawo do:a.Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania.b.Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.Wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędnym do realizacji celów, dla których są przetwarzane wskazanych w punkcie 2.

 

11..Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w zakresie profilowania realizowane jest przez nas wyłącznie w celach przetwarzania danych osobowych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO, o których mowa w punkcie 3.

 

12..Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!