Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Psycholog zdrowia,
 • Neuroterapeuta                                                                                                

Cennik:

 • neurofeedback – 190 złotych
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią mgr Marią Łuckoś prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego (tytuły / stopnie naukowe)

Data Tytuł/ stopień naukowy Specjalność 
1995 Mgr pedagogiki ogólnej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Pedagogika ogólna
2003 MBAWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Specjalista Zarządzania i Marketingu
2005 Mgr psychologii,Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Psychologia

2.    Przebieg pracy zawodowej

Data Nazwa i adres zakładu pracy Zajmowane stanowisko 
Luty 2009 – 2015 Centrum Reintegracyjno- Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego asystent
Luty 2014 – nadalGrudzień 2015 – nadal Centrum Reintegracyjno- Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego 

Centrum Reintegracyjno- Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

 

Terapeuta neurofeedbackWicedyrektor
23.06.2019 – nadal Objęcie funkcji Dyrektora Centrum Badań Mózgu PTNeur Dyrektor

3.  Udział w szkoleniach (dokształcanie)

Data Miejsce szkolenia Dokument potwierdzający Tematyka szkolenia
22-24 październik
2012
Centrum Reintegracyjno Szkoleniowe PTNeur Certyfikat 
odbycia
24 godzinnych warsztatów
z  neuroterapii prowadzonej
w studiach przypadkówwydany przez:Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
QEEG, ERPs and Neurotherapy(Case study)

 

27 październik2012 Instytut Biologii Doświadczalnej  im. M. Nenckiego PAN Certyfikat 
odbycia warsztatów wydany przez:
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,
Rosyjską Akademię Nauk,
Instytut Biologii Doświadczalnej  im. M. Nenckiego PAN,ELMICO Medical
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
26-29
Maj
2013
Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Certyfikat 1-go stopnia z neuroterapii
[240 godzinny kurs
z  neuroterapii] wydany przez:Euroacademia Interdisciplinaria Neurotherapeutica, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,Society of Applied Neuroscience
Advanced Course on QEEG, ERPs and Neurotherapy
[część 1]
25-30
Maj
2014
Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Certyfikat 2-go stopnia z neuroterapii[360 godzinny kurs
z  neuroterapii]wydany przez:Euroacademia Interdisciplinaria Neurotherapeutica, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,Society of Applied Neuroscience
Advanced Course on QEEG, ERPs, and Neurotherapy
(część 2)
13-15 Listopad
2015I inne…..
Fundacja „Promyk Słońca” Certyfikatwydany przez:

Fundację
„Promyk Słońca”

 

Afazja – diagnoza i terapia

II. DOROBEK NAUKOWY

1.       Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.A.    Artykuł naukowy w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (z Impact Factorem) znajdujące się w bazie JCR

L.p. Wykaz prac: PunktacjaMNiSzW
1. Jolanta Zielińska, Jolanta Góral-Półrola, Paweł Półrola, Maria Łuckoś,   Juri D. Kropotov, Maria Pąchalska: Hyper-frontality in OCD patient: evidence from event-related potentials in cued GO/NOGO task. Ann Agric Environ Med. 2016; 23 (3) 201.126 IF
RAZEM 20

1.B.    Artykuł naukowy w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (wykazanych na liście ministerialnej

L.p. Wykaz prac: Punktacja
MNiSzW
1. Maria Pachalska, Marina V. Pronina, Grzegorz Mańko, Marzena Chantsoulis, Andrzej Mirski, Bożydar Kaczmarek, Maria Łuckoś, Juri D. Kropotov. Evaluation of neurotherapy program for a patient with clinical symptoms of schizophrenia and severe TBI using event-related potentials. Acta Neuropsychologica 11(4)2013: 435-450 12
2. Barbara Zarańska, Roman Tymański, Marek Graczyk, Maria Łuckoś, Beata Łukaszewska, Piotr Włodarczyk, Dominika Wilczyńska, Joanna Piotrowska, Artur Ziołkowski (2013) Selected QEEG ratios in the disgnosis of sporting achievements amongst basketball players. Acta Neuropsychologica 11(4): 363-470. 12
RAZEM 24
ŁĄCZNA PUNKTACJA ZA PRACE BADAWCZE Z LISTY MNiSW  44

2.  Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych (referaty, postery, komunikaty itp.):

W tym:
międzynarodowych: 1

ogólnopolskich: 4

Razem: 5

 1. a) międzynarodowe:
Data Miejsce konferencji  Organizator/tytuł konferencji Rodzaj prezentacji Tytuł wystąpienia
22-28.03.2015 Salesian Pontifical University;
Roma, Italy
BFE Annual Meeting Poster „Neurofeedback in the patient with dysgenesia of Corpus calosum”
 1. b) ogólnopolskie:
Data Miejsce konferencji  Organizator/tytuł konferencji Rodzaj prezentacji Tytuł wystąpienia
22-23.02.2010

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,Kraków 13 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego,I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna

„Życie i śmierć człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej”

 

Poster „Neuropsychologiczne aspekty otępienia typu Alzheimera”
24-25.10.2011 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,Kraków 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego„Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej” Poster „Poznawcze i emocjonalne aspekty starzenia się”
18-19.10.2011 Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
17 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego„Diagnoza i terapia zaburzeń funkcji wykonawczych – ujęcie interdyscyplinarne” Poster „Zaburzenia funkcji wykonawczych u pacjentki z OCD”
21-22.11. 2015 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
Gdańsk
18 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego„Mózg, umysł a zachowanie: ujęcie interdyscyplinarne” Poster „Neurofeedback w rehabilitacji pacjenta z zespołem stresu”

III. ORGANIZACJE / STOWARZYSZENIA NAUKOWE

1.    Członkowstwo

Organizacje międzynarodowe: 2

Organizacje krajowe: 3

Rok Nazwa Towarzystwa Funkcja
Organizacje międzynarodowe 
2015 – nadal International Society of Applied Neuropsychology (ISAN) Członek
2010 – nadal Pan-European Society of Aphasiology Członek
Organizacje krajowe
2010 – nadal Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne Członek
2010 – nadal Polskie TowarzystwoNeurolingwistyczne Członek
2014 – nadal Polskie Towarzystwo Neuronauk Stosowanych Członek

2. Pełnione funkcje

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne Członek Komisji Rewizyjnej 2013 – nadal

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne –

2015- nadal  – Przewodnicząca Sekcji Neuropsychologii w Biznesie i Administracji

IV. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego 13, 14, 17 oraz 18 Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, współorganizator Sympozjum Wydziału Psychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

V. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

1.    Sprawowanie funkcji dydaktycznych:

Nauczyciel akademicki

2.    Zainteresowania dydaktyczne:

 • Modele funkcji mózgu
 • Neuropsychologia kliniczna,
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna,
 • Metody neuroterapii
 • Neurofeedback

3. Działalność na rzecz rozwoju dydaktyki:

3 a. Prowadzone zajęcia w ciągu ostatnich trzech lat:

 • Metody neuroterapii
 • Neurofeedback

Inne informacje i uwagi dotyczące działalności dydaktycznej wraz z oświadczeniem o gotowości do podjęcia się pełnienia obowiązków dydaktycznych/ organizacyjnych:

Od 2012 roku prowadzę szkolenie pacjentów i ich rodzin w zakresie neuroterapii ze szczególnym uwzględnieniem neurofeedbacku w Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Swoje obowiązki staram się wypełniać rzetelnie. Duży nacisk kładę na zainteresowanie pacjentów i ich rodzin tematyką.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Virtuti Medicinali  2014 Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne 2014
Copernicus Prize 2015 Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne 2015

VII. REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE:

QOLIBRI – Quality oLife after Brain Injury (Jakość życia po urazie mózgu): pomoc w tłumaczeniu podręcznika i testu QOLIBRI na język polski. Członek polskiej grupy badawczej, kierowanej przez Prof. dr hab. Marię Pąchalską, wykonującej badania pilotażowe i standaryzację tego testu.

QOLIBRI
Projekt badawczy QOLIBRI jest kierowany przez międzynarodową grupę pod patronatem kilku towarzystw:

EBIS (European Brain Injury Society, Europejskie Towarzystwo Urazów Mózgu)

EMN (Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica)

NBIRTTF (National Brain Injury Research Training and Treatment Foundation, Narodowa Fundacja na Rzecz Badań i Treningu w Zakresie Leczenia Urazów Mózgu)

EBBS (European Brain and Behaviour Society, Europejskie Towarzystwo Badań nad Mózgiem i Zachowaniem)
PTNeur (Polish Neuropsychological Society, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne)

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki z zakresu neuropsychologii, w szczególności diagnozy i terapii zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania u osób dorosłych
po urazach mózgu, co również stało się podstawą przygotowania projektu badań do rozprawy doktorskiej. Interesuję się także problematyką diagnozy i terapii zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń zachowania u dorosłych i dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu oraz przeciążeń emocjonalnych  (ze szczególnym uwzględnieniem terapii Neurofeedback, Biofeedback  m.in. HRV  i Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS).

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!