Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Informacja o ochronie danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest UNICARDIA Specjalistyczne Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń & UNIMEDICA Specjalistyczne Centrum Medyczne & UNIESTETICA Centrum Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Medycyny Estetycznej – Małopolskie Kliniki Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-271), przy ul. Kluczborskiej 15/U3, NIP: 9451997075; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180356 (dalej jako „Spółka”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iod@unicardia.pl.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie korespondencji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe:

  • mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi techniczne i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.),
  • mogą być przekazywane do Partnerów Spółki (w zależności od treści zapytania),
 • nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych i marketingowych,
 2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji polityki marketingowej Administratora,
 4. przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani / Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO,
 5. przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
 7. przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 8. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą,
 9. podanie danych jest dobrowolne,
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani / Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!